Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΛΕΙΣΟΥΡΗ

Η περίληψη της έκθεσής του έχει ως εξής:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ                      
    Στην παρούσα έκθεση που είναι η τρίτη που παρουσιάζεται από την εκλογή του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ,αποτυπώνεται εμπεριστατωμένα η δραστηριότητα και το έργο του έτους 2013 καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση των διαμεσολαβητικών ενεργειών και αποτελεσμάτων από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μέχρι και σήμερα.

    Ο θεσμός καθιερώθηκε με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 σε συμμόρφωση με διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με τα ψηφίσματα 80(1999),61(1999),τη σύσταση 61(1999) του Συμβουλίου των Τοπικών και περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης ,για το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών/συνηγόρων στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, το ψήφισμα 1959(2013) της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του συμβουλίου της Ευρώπης “ ένας θεσμός στην υπηρεσία των πολιτών” ,ο Δημοτικός Συμπαραστάτης έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών .την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, την τήρηση της νομιμότητας, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών .
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Κάνοντας ένα απολογισμό από την ανάληψη των καθηκόντων μου μέχρι και σήμερα μπορώ να απαριθμήσω τα παρακάτω:
Υποβλήθηκαν  220 έγγραφες καταγγελίες και περισσότερες από 300 προφορικές. Οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν παραλείψεις των αρμοδίων υπηρεσιών ή παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας τόσο της σημερινής δημοτικής αρχής όσο και παρελθουσών. Περίπου το 80% των αναφορών ήταν βάσιμες και επιλύθηκε το πρόβλημα με διαμεσολάβηση ,το 10% τέθηκε στο αρχείο ως αβάσιμες, απαράδεκτες η αόριστες ενώ για το υπόλοιπο 10% η διοίκηση ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίθηκαν και δεν επιλύθηκε το πρόβλημα. Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στρέφονταν κατά των υπηρεσιών του Δήμου σε ποσοστό 55%,κατά των πρώην και νυν αιρετών του Δήμου σε ποσοστό 17%,κατά των υπηρεσιών  και διοίκησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΕΚΠΑ σε ποσοστό 10% ,κατά των πρώην και νυν διοικήσεων της Επιχείρησης των Λουτρών σε ποσοστό 3%,κατά των πρώην και νυν διοικήσεων του Συνδέσμου Καθαριότητας σε ποσοστό 5%,κατά των πρώην και νυν διοικήσεων του ΝΠΙΔ σε ποσοστό 3%,κατά των πρώην και νυν διοικήσεων της ΔΕΥΑ σε ποσοστό 7%.  
    Σημαντικές περιπτώσεις που επιλύθηκαν τα  προβλήματα με τις διαμεσολαβητικές μου ενέργειες ή βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση για απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών είναι οι παρακάτω περιπτώσεις:
Α. Επανακατασκευή τσιμενταύλακα 800 μέτρων από τον ανάδοχο στην τοπική κοινότητα Πολυκάρπης λόγω κακοτεχνίας .
Β. Προστασία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
Γ.Ακύρωση αποφάσειων επιβολής προστίμων.
Δ.Εξόφληση απαιτήσεων πρώην και νυν αιρετών από συμμετοχή σε Δ.Σ Ε.Ολοκλήρωση καταγραφής και έκδοση αποφάσεων για κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτηρίων.
ΣΤ.Διευθέτιση του θέματος υδροδότησης των Τ.Κ Θηριόπετρας –Φούστανης.
Ζ.Καταβολή  μέρος των εφάπαξ αποζημιώσεων σε πρώην εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς .
 Η. Επιστροφή χρημάτων στα ταμεία του Συνδέσμου Καθαριότητας από πρώην Προέδρους  για δαπάνες από λογαριασμούς της ΔΕΗ στο ΧΥΤΑ.  Θ. Κατασκευή τσιμενταύλακα στη τοπική Κοινότητα Αρχαγγέλου που δεν είχε κατασκευαστεί το έτος 2010 και φέρονταν  ότι το έργο είχε  εκτελεστεί κανονικά.
Κ. Ολοκλήρωση ελέγχου νομιμότητας στην επιχείρηση των Λουτρών από την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου του Γ.Λ.Κ για τις χρήσεις 2009-1010
 Λ.Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος στη ΔΕΥΑ από το ΣΔΟΕ  την -Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου-  για τα έτη 2006 μέχρι 2010 .
Μ. Βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα για τις  υποθέσεις  των προφορικών αναθέσεων  περιόδων 2003-2010.
 Ν. Βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα για τις υποθέσεις που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ για τα έτη 2010-2013, Ξ. Βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα όσον αφορά τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού Ν.103/75,(εφάπαξ  βοήθημα) στους παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2010-2013.  
Ο. Αναμένεται δικαστική απόφαση από το αρμόδιο ποινικό Δικαστήριο για τα έργα που δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη μελέτη ή δεν έγιναν καθόλου στο Δ.Δ Αρχαγγέλου το έτος 2010 καθώς και για προφορική ανάθεση έτους 2008 .
Π. Αναμένεται έλεγχος από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο ΝΠΔΔ για μη συμμόρφωση της διοίκησης και των εντεταλμένων υπαλλήλων στις δικαστικές αποφάσεις καθώς και για μη συνεργασία με τον Συμπαραστάτη.
Ρ.Στελεχώθηκε το Πολεοδομικό Γραφείο με μόνιμο μηχανικό και προσωπικό του Δήμου Αλμωπίας.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 υποβλήθηκαν 41 έγγραφες καταγγελίες-αναφορές –αιτήσεις.
Απ΄αυτές: 1 ήταν αόριστη, 1 απαράδεκτη, 2 ανακλήθηκαν, 1 διαβιβάσθηκε στον εισαγγελέα λόγω αρμοδιότητας,3 διαβιβάσθηκαν σε άλλες υπηρεσίες λόγω αναρμοδιότητας.
Από τις υπόλοιπες 34 ,οι 25 είχαν θετική εξέλιξη και επιλύθηκε το πρόβλημα,2 διαβιβάσθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με διατύπωση σχετικού πορίσματος,4 παρέμειναν εκκρεμείς,3 διατυπώθηκαν ειδικές προτάσεις.

Από τις ειδικές προτάσεις που διατυπώθηκαν οι δύο(2) αφορούσαν τη λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ –ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίσθηκαν είναι :
1. Η μη εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ανάδοχο όπως προβλέπεται από τις σχετικές συμβάσεις.
2. Η μη σύννομη λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ.
    Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου συνέταξα σχετικό πόρισμα, η διοίκηση όμως δεν ανταποκρίθηκε στις προτάσεις μου. Αυτό διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα για παραπέρα δικαστική διερεύνηση. Ασκήθηκε δίωξη σε βάρος των τότε Προέδρων για το έλλειμμα  που δημιουργήθηκε εξαιτίας της πληρωμής των λογαριασμών από τον Σύνδεσμο και όχι από τον ανάδοχο. Επιστράφηκαν τα ποσά που αφορούσαν τις χρήσεις 2008-2009 από τους τότε Προέδρους με συνέπεια κατά την ημέρα της διεξαγωγής της δίκης οι κατηγορούμενοι να αθωωθούν .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ –ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ.
Τα κυριότητα προβλήματα που  εντοπίσθηκαν είναι:
1. Μεταφορά και εναπόθεση επιπλέον ποσοτήτων από τους ΧΑΔΑ στο κύτταρο του ΧΥΤΑ.
2. ΄Ελλειψη ενεργής σύμβασης διαχείρισης του ΧΥΤΑ κατά το χρόνο μεταφοράς των ΧΑΔΑ στο ΧΥΤΑ.
3. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 64.000 ευρώ σε βάρος του Συνδέσμου για παραλείψεις κλπ.
4. Διαβιβάσθηκε το πόρισμα στον αρμόδιο Εισαγγελέα για παραπέρα δικαστική διερεύνηση.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίσθηκαν  είναι:
1.  Δεν τηρήθηκε η νομιμότητα για την επιβολή των προστίμων.
2. Διαπιστώθηκε αοριστία στις πράξεις ελέγχου όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά των αδικημάτων .
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
    Η άσκηση της εξουσίας εκ μέρους των αιρετών στα όρια της νομιμότητας ή πέραν αυτής, η αιφνίδια και χωρίς προηγούμενη οργάνωση της απαιτούμενης υποδομής, μεταβίβαση σ΄αυτούς αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση ,οι ανεπαρκείς έλεγχοι ,οι ανεπαρκείς μελέτες για την  εκτέλεση έργων ή εργασιών  που πολλές φορές σκοπίμως είναι ελλιπείς για να δικαιολογηθούν πρόσθετες εργασίες, η κατάτμηση των έργων ώστε να γίνεται απευθείας ανάθεση για ποσά που άλλως θα απαιτούσαν τη διενέργεια διαγωνισμών, είναι μερικοί παράγοντες που συνιστούν κακοδιοίκηση και πρέπει να αποφεύγονται. Οι παθογένειες των υπηρεσιών εξακολουθούν να υφίστανται δυστυχώς χάρη και στην ογκούμενη παραγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων και έχουν συνέπεια, ως γνωστό, τη μικρή παραγωγή έργου και αποτελεσματικότητας, την ταλαιπωρία υπαλλήλων και πολιτών, πρέπει ειδικά τώρα με την σοβούσα κρίση να καταπολεμηθούν με τη συμβολή όλων .
    Για τη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνω:
Η Διοίκηση να συνεχίσει να  ασκεί χρηστή διοίκηση για τη μείωση μέχρις πλήρους απόσβεσης των ελλειμμάτων, να τηρεί την αρχή της νομιμότητας και διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων, να ασκεί τις κατά νόμο αρμοδιότητες χωρίς  εκπτώσεις ή παραλήψεις, να μην διενεργεί διαγωνισμούς για έργα, προμήθειες, εργασίες ,χωρίς να έχει εξασφαλισμένες πιστώσεις. Να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα τις κατάργησης ή της λύσης και εκκαθάρισης των ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ –ΔΕΥΑ λόγω των μεγάλων ελλειμμάτων που παρουσιάζουν και να γίνουν υπηρεσίες του Δήμου. Με τη διαδικασία αυτή θα εξαλειφθούν οι δαπάνες για τις αμοιβές αιρετών, έξοδα παραστάσεων για συνεδριάσεις Δ.Σ, εξωτερικών λογιστών, έκτακτου προσωπικού, ενώ θα γίνεται πλήρηςέλεγχος δαπανών για προμήθειες, εργασίες, έργα  και μελέτες.  Να αντιμετωπίζονται άμεσα  τα προβλήματα  καθημερινότητας που δεν επιφέρουν μεγάλο κόστος  στο Δήμο, όπως η περισυλλογή σκουπιδιών σε όλες τις τοπικές κοινότητες, η αντικατάσταση των  λαμπτήρων από το Δήμο και όχι από τους πολίτες όπως συνέβη τη χρονιά που μας πέρασε, να αποκαθίστανται οι βλάβες στο οδόστρωμα έγκαιρα με την επικάλυψη  ασφάλτου, να συντηρούνται οι αγροτικοί δρόμοι με τα μηχανήματα του Δήμου σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες των εκάστοτε διοικούντων, να υδροδοτούνται όλες οι περιοχές όπου υπάρχουν στάβλοι ή αγροτικές εγκαταστάσεις .Να γίνει κατανομή των αρμοδιοτήτων και του ανθρώπινου δυναμικού ανά φορέα ή υπηρεσία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και με ορθολογικά κριτήρια. Να θεσπισθεί η εσωτερική κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού με εναλλαγή στις θέσεις ευθύνης. Να γίνεται ουσιαστική αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού με βάσει τους στόχους που θα τίθενται ως μέρος των στρατηγικών προγραμμάτων που θα καταρτισθούν. Να ληφθεί μέριμνα για τη μείωση της γραφειοκρατίας με τη συνεχή απλούστευση των διαδικασιών. Να ληφθεί μέριμνα για τη συνεχή ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης. Να δοθούν κίνητρα στους πραγματικά άξιους υπαλλήλους που επιδεικνύουν προσπάθεια και υπευθυνότητα .Παρατηρείται το φαινόμενο όλοι να θέλουν να αξιολογηθούν με το άριστα και όλοι να θέλουν να γίνουν προϊστάμενοι χωρίς πραγματικά να το αξίζουν.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
    Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας κλείνοντας σχεδόν 3 χρόνια στην υπηρεσία του νέου αυτού θεσμού ,προσπάθησα μέσα από τις ειδικές προτάσεις, να δώσω μια διάσταση στην έννοια της <<κακοδιοίκησης>> που θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα ίασης της, αντί του μέχρι τώρα συστήματος που ήθελε την κακοδιοίκηση ως <<προυπόθεση >> της λειτουργίας του Δήμου. Με τη συνεχή δουλειά θεωρώ ότι πρώτα διασφαλίστηκε η θέση του Συμπαραστάτη ως κάτι διαφορετικό από τους αιρετούς που ασκούν πολιτική και σε κάτι διαφορετικό από τις υπηρεσίες που εκτελούν αυτή την πολιτική. Διέκρινα ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεργάσθηκαν , αν και  στην αρχή υπήρξαν κάποιες τριβές και εντάσεις, ενήργησαν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και οι πολίτες έτυχαν άμεσης εξυπηρέτησης ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απαιτήθηκε νομική παρέμβαση.
    Η Δημοτική Αρχή ασκώντας τις κατά νόμο αρμοδιότητες ,περιόρισε όπως διαπίστωσα ,τα ελλείμματα του Δήμου , των ΝΠΔΔ –ΝΠΙΔ και της Α.Ε σύμφωνα με τα λογιστικά στοιχεία που μου προσκομίσθηκαν .. Γενική εκτίμησή μου είναι ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή άσκησε χρηστή οικονομική διαχείριση και διοίκηση πλην της περίπτωσης του ΝΠΔΔ που το έλλειμμα διογκώθηκε .
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που υπηρέτησα το θεσμό και εύχομαι ο επόμενος Συμπαραστάτης, αν υπάρξει , να τον υπηρετήσει με θάρρος και αποφασιστικότητα  ,να συγκρουσθεί με απολιθωμένες πολιτικές νοοτροπίες , μικροσυμφέροντα και να αντισταθεί στον πόλεμο επαγγελματιών πολιτικών , αναλαμβάνοντας το κόστος και τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς, δηλαδή συκοφαντίες, ανώνυμες ύβρεις σε ιστολόγια κ.λ.π    Δεν αγνοώ  ότι πολλές φορές ίσως να έφερα σε δύσκολη θέση ή και σε αμηχανία τη διοίκηση με το να εμπλέκομαι σε κάποιες διαδικασίες κατά την άσκηση της διοίκησης. Ωστόσο ο Δήμος διαχειρίζεται δημόσιες υποθέσεις τοπικού χαρακτήρα, δημόσια εξουσία, δημόσιους πόρους και τα πρόσωπα που τον στελεχώνουν οφείλουν να είναι έτοιμα να λογοδοτήσουν για  αποφάσεις, πράξεις και παραλείψεις και όχι να αισθάνονται θιγμένα ή προσβεβλημένα σε κάποια παρατήρηση ή σύσταση .
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλμωπίας

Σταύρος Κλεισούρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων είναι οι εξής:
- Υβριστικά σχόλια αφαιρούνται από το PASPARTOU NEWS
- Ανώνυμες καταγγελίες που δε συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από το PASPARTOU NEWS.
- Το PASPARTOU NEWS δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο ενός σχολίου.
- Τα σχόλια αναγνωστών δεν αντιπροσωπεύουν το PASPARTOU NEWS.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης .
Η συντακτική ομάδα του PASPARTOU NEWS